Absolvent

Obor transkulturní komunikace je v českém vysokoškolském vzdělávání ojedinělým. Náplň studia reaguje na potřebu vzdělávat celostně a vychovávat k tříbení názorů na základě solidních znalostí vlastního kulturního zázemí a pochopení mechanismů vzniku a proměn kulturních systémů. Naším cílem je absolvent, který se dokáže vyznat v množství často protichůdných informací, má široký kulturní rozhled a rozmanité dovednosti (konstruktivně komunikovat, číst a psát nejen odborný text, prezentovat své znalosti nebo organizovat vzdělávací akce). Témata, která hýbou společností, jako je migrace, nárůst xenofobie nebo rychlé kulturní či geopolitické změny, jsou hlavním předmětem zájmu oboru. Jeho absolventi jsou pro pracovní trh atraktivní tím, že umí vyhodnocovat aktuální dění, pružně na něj reagovat a přistupovat k soudobým výzvám bez předsudků. Vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří mají odbornou průpravu pro překonávání kulturních bariér, budou čím dál žádanější, ať už ve školství, zdravotnictví, státní správě či neziskovém sektoru.

Dovednosti absolventa

Absolvent oboru je schopen samostatně analyzovat rozmanité kulturní jevy a chápat je v širším historickém a sociálním kontextu. Během studia je kladen důraz na osobnostní rozvoj a zlepšování komunikačních dovedností, se zvláštním zřetelem na mezilidskou komunikaci, která reflektuje odlišnost kulturního zázemí jejích účastníků a potřebu dialogu navzdory kultuře.
Student oboru si osvojuje vnímání kultury jako projevu specificky lidské činnosti, která člověku zpřístupňuje svět, poskytuje mu orientaci a uspořádává jeho život. Je si vědom toho, že člověk se prostřednictvím kultury uskutečňuje jako sociální bytost; své vlastní já vymezuje v rámci mezilidských vztahů, z nichž některé pro něho mají téměř totální hodnotu a jsou obecně sdílené (dětství, manželství) a některé bezezbytku závisejí na konkrétním uspořádání společenského systému. Dále rozumí tomu, že člověk prostřednictvím různých statusů a rolí, autorit a nástrojů sociální kontroly vytváří sociální systémy; že je bytostí ekonomickou, která si zajišťuje svůj život prostřednictvím různých výměnných či směnných mechanismů. Důležitým tématem je též lidské hledání odpovědí na otázky vlastního bytí prostřednictvím kategorie posvátna a náboženské utváření vlastního života.
Absolvent je obeznámen také s tím, že všechny kulturní jevy jsou podmíněné a že se odvíjejí od mnoha různých faktorů a ve vzájemné interakci. Jeho hlavní kompetencí je schopnost vnímání určujících vymezení lidské existence v závislosti na dynamickém procesu pohybu kultur a zároveň pochopení, že kulturní podmíněnost, ačkoliv je vždy přítomná a nutná, není absolutně determinující.
Nakonec si je absolvent vědom společné lidské vzájemnosti, která je, i přes všechny kulturní rozdíly, trvalou výzvou k dialogu.

Uplatnění absolventa

Získané dovednosti umožní uplatnění ve veřejnoprávních institucích na úrovni státní správy a samosprávy, v neziskových a charitativních organizacích, ve sdělovacích prostředcích, v kulturních a výchovných zařízeních. Absolvent je schopen působit v oblasti prevence, volnočasových aktivit a v dalších pozicích, na které je kladen požadavek vedení dialogu napříč hranicemi etnicity, náboženství, rasy či pohlaví nebo společenských tříd. Ve spojení s magisterským pedagogickým vzděláním získaným v jiných oborech je uschopněn též k pedagogické činnosti zohledňující a naplňující průřezové téma multikulturní výchovy.
Student oboru již během bakalářského studia získá alespoň minimální praxi v organizacích, které nabízejí potenciální uplatnění pro odborníky na transkulturní komunikaci, a to jak ze státního, tak z neziskového sektoru (např. Člověk v tísni, Multikulturní centrum Praha, o.s. ADRA, Centrum na podporu integraci cizinců, Charita ČR, Most pro lidská práva). Studenti také získávají kompetence v oblasti managementu, neboť samostatně organizují veřejně přístupné odborně zaměřené akce. Tato průprava zajišťuje absolventovi důležité schopnosti nutné pro přípravu a produkci vzdělávacích a osvětových aktivit v oboru.
Pro navazující magisterské studium je nejvhodnější zaměření na kulturologii a mezikulturní studia, kulturální studia, mezinárodní vztahy, kulturní a sociální antropologii, rozvojová studia, sociologii, politologii, psychologii, genderová studia, mediální studia, případně další pedagogické vzdělání v oborech typu základy společenských věd, historie, aj. První absolventi oboru (2013) byli v 85% případů úspěšní v přijímacím řízení na navazující magisterské obory.

Reference našich absolventů

Michaela Vápeníková, absolventka (2013)

Nyní studentka oboru Sociální pedagogika, Univerzita Hradec Králové, koordinátorka v informačním středisku Evropské unie Europe Direct Pardubice.

Transkulturní komunikace mi dala více, než jsem si dovedla představit. Díky skvělým vyučujícím jsem měla možnost absolvovat velmi zajímavé přednášky, exkurze nejen v Čechách, ale také v zahraničí. Zúčastnila jsem se týdenní oborově zaměřené stáže v Centru na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj, s nímž jsem zůstala i nadále v kontaktu. Zpětně oceňuji i pořádání akcí – námi studenty v rámci programu „Věda v rukou studentů“, kde jsem získala první zkušenosti s organizováním akcí, které se stalo součástí mé pracovní náplně. Nejvíce z oboru uplatňuji znalosti z oblasti komunikace, migrace, globalizace a evropské civilizace. Čerpám také z hodin předmětu Menšiny v ČR a EU či Teorie a praxe médií, protože se podílím na tvorbě tiskových zpráv do regionálního tisku. Pedagogicko-psychologický základ uplatňuji zejména při práci s dětmi v rámci kulturních či vzdělávacích akcích a mezinárodních projektech.

Reference odborníků z praxe

Mgr. Kateřina Sobotková, Člověk v tísni

Vedoucí studentských stáží, Člověk v tísni o.p.s. Praha, vzdělávací program Variant.

Studentky a studenti oboru Transkulturní komunikace vykonávali několik let v našem vzdělávacím programu pracovní stáže. Byl patrný jejich zájem o činnost naší organizace i vzdělávací aktivity pro naše cílové skupiny. Několik z nich projevilo zájem o opakovanou spolupráci v budoucnu. Zapojovali se do práce sekce globálního rozvojového vzdělávání (GRV), interkulturního vzdělávání (IKV) i mediálních aktivit sekce migrace. Během spolupráce si v rozhovorech často vyjasňovali, co by v budoucnu chtěli dělat, podle čeho se rozhodnout a některé právě oblast vzdělávání zaujala. V současné době probíhá na fakultě UHK náš blended learningový semestrální kurz. Na podzim to byl IKV kurz "Multikulturní výchova s osobnostním přístupem", na jaře budeme pokračovat GRV kurzem "Náš společný svět". Máme radost z této navazující spolupráce a věříme, že studenty obohatí o další zkušenosti.

Mgr. Marek Čaněk, Ph.D., Multikulturní centrum Praha

Výkonný ředitel Multikulturního centra Praha.

Obor transkulturní komunikace znám zprostředkovaně především přes studenty a studentky, kteří u nás byli na praxi a zapojili se alespoň na krátkou dobu do našich vzdělávacích a dalších projektů. S některými z nich jsme zůstali v kontaktu i po jejím skončení. S jednou absolventkou oboru transkulturní komunikace nyní například připravujeme cyklus večerních přednášek o migraci, Lidovou školu migrace. Důležitost oboru Transkulturní komunikace se dnes potvrzuje téměř každý den spolu s diskusemi o přijímání uprchlíků, inkluzi migrantů anebo islámu. Potřebujeme takovéto obory, které přistupují kriticky k tomu, co je kultura, identita anebo migrační kontrola z perspektivy antropologie a dalších disciplín, a zároveň jsou prakticky orientované.