Absolvent

Obor transkulturní komunikace je v českém vysokoškolském vzdělávání ojedinělým. Náplň studia reaguje na potřebu vzdělávat celostně a vychovávat k tříbení názorů na základě solidních znalostí vlastního kulturního zázemí a pochopení mechanismů vzniku a proměn kulturních systémů. Naším cílem je absolvent, který se dokáže vyznat v množství často protichůdných informací, má široký kulturní rozhled a rozmanité dovednosti (konstruktivně komunikovat, číst a psát nejen odborný text, prezentovat své znalosti nebo organizovat vzdělávací akce). Témata, která hýbou společností, jako je migrace, nárůst xenofobie nebo rychlé kulturní či geopolitické změny, jsou hlavním předmětem zájmu oboru. Jeho absolventi jsou pro pracovní trh atraktivní tím, že umí vyhodnocovat aktuální dění, pružně na něj reagovat a přistupovat k soudobým výzvám bez předsudků. Vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří mají odbornou průpravu pro překonávání kulturních bariér, budou čím dál žádanější, ať už ve školství, zdravotnictví, státní správě či neziskovém sektoru.

Dovednosti absolventa

Obor transkulturní komunikace je v českém vysokoškolském vzdělávání ojedinělý. Náplň studia reaguje na potřebu vzdělávat celostně a vychovávat k tříbení názorů na základě solidních znalostí vlastního kulturního zázemí a pochopení mechanismů vzniku a proměn kulturních systémů. Naším cílem je absolvent, který se dokáže vyznat v množství často protichůdných informací, má široký kulturní rozhled a rozmanité dovednosti (konstruktivně komunikovat, číst a psát nejen odborný text, prezentovat své znalosti nebo organizovat vzdělávací akce). Témata, která hýbou společností, jako je migrace, nárůst xenofobie nebo rychlé kulturní či geopolitické změny, jsou hlavním předmětem zájmu oboru. Jeho absolventi jsou pro pracovní trh atraktivní tím, že umí vyhodnocovat aktuální dění, pružně na něj reagovat a přistupovat k soudobým výzvám bez předsudků. Vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří mají odbornou průpravu pro překonávání kulturních bariér, budou čím dál žádanější, ať už ve školství, zdravotnictví, státní správě či neziskovém sektoru.

Uplatnění absolventa

Více o uplatnění a navazujícím studiu

Získané dovednosti umožní uplatnění ve veřejnoprávních institucích na úrovni státní správy a samosprávy, v neziskových a charitativních organizacích, ve sdělovacích prostředcích, v kulturních a výchovných zařízeních. Absolvent je schopen působit v oblasti prevence, volnočasových aktivit a v dalších pozicích, na které je kladen požadavek vedení dialogu napříč hranicemi etnicity, náboženství, rasy či pohlaví nebo společenských tříd. Ve spojení s magisterským pedagogickým vzděláním získaným v jiných oborech je uschopněn též k pedagogické činnosti zohledňující a naplňující průřezové téma multikulturní výchovy.

Student oboru již během bakalářského studia získá alespoň minimální praxi v organizacích, které nabízejí potenciální uplatnění pro odborníky na transkulturní komunikaci, a to jak ze státního, tak z neziskového sektoru (např. Člověk v tísni, Multikulturní centrum Praha, NOMIA, Centrum pro integraci cizinců, Charita ČR). Pro navazující magisterské studium je nejvhodnější zaměření na mezikulturní studia, kulturální studia, mezinárodní vztahy, kulturní a sociální antropologii, rozvojová studia, sociologii, politologii, psychologii, genderová studia, mediální studia, případně další pedagogické vzdělání v oborech typu základy společenských věd, historie, aj. Naši absolventi jsou dlouhodobě úspěšní ve vstupu na navazující magisterské obory (již první absolventi oboru (2013) v 85% případů). Aktuálně pracujeme na spuštění magisterského studia, které by na hradecké univerzitě přímo navazovalo na náš bakalářský program.

Reference našich absolventů

Michaela Vápeníková, absolventka (2013)

Nyní studentka oboru Sociální pedagogika, Univerzita Hradec Králové, koordinátorka v informačním středisku Evropské unie Europe Direct Pardubice.

Transkulturní komunikace mi dala více, než jsem si dovedla představit. Díky skvělým vyučujícím jsem měla možnost absolvovat velmi zajímavé přednášky, exkurze nejen v Čechách, ale také v zahraničí. Zúčastnila jsem se týdenní oborově zaměřené stáže v Centru na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj, s nímž jsem zůstala i nadále v kontaktu. Zpětně oceňuji i pořádání akcí – námi studenty v rámci programu „Věda v rukou studentů“, kde jsem získala první zkušenosti s organizováním akcí, které se stalo součástí mé pracovní náplně. Nejvíce z oboru uplatňuji znalosti z oblasti komunikace, migrace, globalizace a evropské civilizace. Čerpám také z hodin předmětu Menšiny v ČR a EU či Teorie a praxe médií, protože se podílím na tvorbě tiskových zpráv do regionálního tisku. Pedagogicko-psychologický základ uplatňuji zejména při práci s dětmi v rámci kulturních či vzdělávacích akcích a mezinárodních projektech.

Tomáš Heller, absolvent 2015

„Studium Transkulturní Komunikace bylo přínosné, naučilo mě číst náročné texty, studovat pro vlastní zájem a přitom se bavit. Po TK jsem pokračoval ve studiu na Univerzitě Karlově. Během bakaláře, ale i v průběhu magistra jsem pracoval, a to nejprve v redakci studentského časopisu, poté v neziskovém sektoru a nyní v byznysové sféře. Studium je mi nyní platné díky získaným znalostem, které využívám ve své druhé pracovní činnosti – publicistice. Lituji pouze jedné věci, že v době mého studia nebyl připraven magisterský program TK, ale takový už je život…“

Kateřina Baudyšová, absolvent 2014

„Transkulturní komunikace je z mého pohledu naprosto jedinečný studijní obor. Probouzí v člověku touhu po poznání. Student prochází jakousi intelektuální transformací: studium ve mně probudilo potřebu klást si otázky, dychtivost porozumět jinakosti. Abstraktně řečeno, neplout pouze po povrchu oceánu, ale ponořit se do jeho hlubin.

V současné době žiji v Istanbulu, kde využívám znalostí z TK jak v osobním životě, tak i v profesní sféře (zaměřuji se na migraci a problematiku uprchlictví, na konzulátu pomáhám krajanskému spolku s integrací Čechů a Slováků do turecké společnosti a s pořádáním kulturních akcí).

Rčení: „Škola, základ života“ bych poupravila na „Transkulturní komunikace, základ života“.“

Reference odborníků z praxe

Mgr. Kateřina Sobotková, Člověk v tísni

Vedoucí studentských stáží, Člověk v tísni o.p.s. Praha, vzdělávací program Variant.

Studentky a studenti oboru Transkulturní komunikace vykonávali několik let v našem vzdělávacím programu pracovní stáže. Byl patrný jejich zájem o činnost naší organizace i vzdělávací aktivity pro naše cílové skupiny. Několik z nich projevilo zájem o opakovanou spolupráci v budoucnu. Zapojovali se do práce sekce globálního rozvojového vzdělávání (GRV), interkulturního vzdělávání (IKV) i mediálních aktivit sekce migrace. Během spolupráce si v rozhovorech často vyjasňovali, co by v budoucnu chtěli dělat, podle čeho se rozhodnout a některé právě oblast vzdělávání zaujala. V současné době probíhá na fakultě UHK náš blended learningový semestrální kurz. Na podzim to byl IKV kurz "Multikulturní výchova s osobnostním přístupem", na jaře budeme pokračovat GRV kurzem "Náš společný svět". Máme radost z této navazující spolupráce a věříme, že studenty obohatí o další zkušenosti.

Mgr. Marek Čaněk, Ph.D., Multikulturní centrum Praha

Výkonný ředitel Multikulturního centra Praha.

Obor transkulturní komunikace znám zprostředkovaně především přes studenty a studentky, kteří u nás byli na praxi a zapojili se alespoň na krátkou dobu do našich vzdělávacích a dalších projektů. S některými z nich jsme zůstali v kontaktu i po jejím skončení. S jednou absolventkou oboru transkulturní komunikace nyní například připravujeme cyklus večerních přednášek o migraci, Lidovou školu migrace. Důležitost oboru Transkulturní komunikace se dnes potvrzuje téměř každý den spolu s diskusemi o přijímání uprchlíků, inkluzi migrantů anebo islámu. Potřebujeme takovéto obory, které přistupují kriticky k tomu, co je kultura, identita anebo migrační kontrola z perspektivy antropologie a dalších disciplín, a zároveň jsou prakticky orientované.